theocaravanaanhanger.nl

onderhoudsspecialist
 

INFO

Wij zijn een betrouwbare partner voor al uw behoeften op het gebied van onderhoud , reparatie en keuring aan caravan en aanhangers.  

 Met mijn 30 jaar ervaring als onderhoud monteur kunt u erop vertrouwen dat ik geen half werk lever.


Koolstofmonoxide detector 

Voorkom koolstofmonoxidevergiftiging op de camping!

Je hoort het steeds vaker dat mensen overlijden aan een koolstofmonoxidevergiftiging in de caravan of camper. 

Gelukkig kun je als kampeerder veel doen om de risico's te verkleinen door goed onderhoud, oplettendheid en beveiliging. 

Wilt u veilig op reis, dan kunt u vanaf heden door mij een melder laten plaatsen voor een vaste prijs!


Aangesloten bij: NCP caravanpas 

24/7 service in Europa 


Theo Roorda                                                                                                                                                                                                          Aysmastins 27                                                                                                                                                                                                      9051HH Stiens                                                                                                                                                                                                        KvK81398336                                                                                                                                                                                                          btw NL003560290B55  

 Algemene voorwaarden Theo Roorda

 

Definities

1                Theo Roorda: Theo Roorda gevestigd te Stiens onder KvK nummer 81398336

2                Klant: degene met wie Theo Roorda een overeenkomst is aangegaan.

3                Partijen: Theo Roorda en klant samen.

4                Consument: een klant die tevens een individu is en die als privé persoon handelt.

 

Toepasselijkheid algemene voorwaarden.

1                Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten en leveringen van diensten of producten door of namens Theo Roorda.

2                Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

3                Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Prijzen

1                Alle prijzen die Theo Roorda hanteert zijn in euro’s, zijn exclusief BTW en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.

2                Alle prijzen op die Theo Roorda hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Theo Roorda te allen tijde wijzigen.

3                Verhogingen van de kostprijzen van producten of onderdelen daarvan, die Theo Roorda niet kon voorzien ten tijde van het doen van de aanbieding c.q. het tot stand komen van de overeenkomst, kunnen aanleiding geven tot prijsverhogingen.

4                De consument heeft het recht om een overeenkomst te ontbinden als gevolg van een prijsverhoging zoals bedoeld in lid3, tenzij de verhoging het gevolg is van een wettelijke regeling.

5                De prijs met betrekking tot een dienstverlening wordt door Theo Roorda vastgesteld op grond van de werkelijk bestede uren.

6                De prijs wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van Theo Roorda, geldend voor de periode waarin hij de werkzaamheden verricht, tenzij een afwijkend uurtarief is overeengekomen.

7                Indien partijen voor een dienstverlening door Theo Roorda een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen.

8                Theo Roorda is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken.

9                Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Theo Roorda de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

10            Indien de richtprijs hoger dan 10% hoger uit gaat vallen, heeft de klant het recht om het deel van de opdracht te laten vervallen, dat boven de richtprijs vermeerderd met 10% uitkomt.

11            Theo Roorda heeft het recht de prijzen jaarlijks aan te passen.

12            Voorafgaand aan de ingang ervan zal Theo Roorda prijsaanpassingen meedelen aan de klant.

13            De klant heeft het recht om de overeenkomst met Theo Roorda op te zeggen, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging.

Betalingen en betalingstermijn

1                De klant dient declaraties binnen 14 dagen na factuurdatum aan Theo Roorda te betalen, tenzij partijen hierover andere afspraken hebben gemaakt of op de factuur een andere betalingstermijn vermeld staat.

2                Betalingstermijnen worden beschouwd als fatale betalingstermijnen. Dit betekent dat indien de klant het overeengekomen bedrag niet uiterlijk op de laatste dag van de betalingstermijn heeft voldaan, hij van rechtswege in verzuim en in gebreke is, zonder dat Theo Roorda de klant een aanmaning hoeft te sturenc.q. in gebreke hoeft te stellen.

3                Theo Roorda behoudt zich het recht voor om een levering afhankelijk te stellen van onmiddellijke betaling danwel een zekerheidstelling te eisen voor het totale bedrag van de diensten of producten.

Gevolgen niet tijdig betalen

1                Betaalt de klant niet binnen de overeengekomen termijn, dan is Theo Roorda gerechtigd een rente van 1% per maand in rekening te brengen vanaf de dag dat de klant in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand voor een hele maand wordt gerekend.

2                Wanneer de klant in verzuim is, is hij bovendien buitengerechtelijke incassokosten en eventuele schadevergoeding verschuldigd aan Theo Roorda.

3                De incassokosten worden berekend aan de hand van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.

4                Wanneer de klant niet tijdig betaalt, mag Theo Roorda zijn verplichtingen opschorten totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

5                In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling aan de zijde van de klant, zijn de vorderingen van Theo Roorda op de klant onmiddellijk opeisbaar.

6                Weigert de klant zijn medewerking aan de uitvoering van de overeenkomst door Theo Roorda. Dan is hij nog steeds verplicht de afgesproken prijs aan Theo Roorda te betalen.

Recht van reclame

1                Zodra de klant in verzuim is, is Theo Roorda gerechtigd het recht van reclame in te roepen ten aanzien van de onbetaalde klant aan de klant geleverde producten.

2                Theo Roorda roept het recht van reclame in door middel van een schriftelijke of elektronische mededeling.

3                Zodra de klant op de hoogte is gesteld van het ingeroepen recht van reclame, dient de klant de producten waar betrekking op heeft, onmiddellijk te retourneren aan Theo Roorda, tenzij partijen hierover andere afspraken maken.

4                De kosten voor het terughalen of- brengen van de producten komen voor rekening van de klant.

Opschortingsrecht

Tenzij de klant en consument is, doet de klant afstand van het recht om de nakoming van enige uit deze overeenkomst voortvloeiende verbintenis op te schorten.

Retentierecht

1                Theo Roorda kan een beroep doen op zijn retentierecht en in dat geval producten van de klant onder zich te houden, totdat de klant alle nog openstaande rekeningen ten aanzien van Theo Roorda op de grond van wat voor Theo Roorda gesloten overeenkomst dan ook, met inbegrip van vorderingen inzake het tekortschieten in de nakoming.

2                Tot die tijd kan Theo Roorda zich beroepen op zijn eigendomsvoorbehoud en de zaken terugnemen.

3                Voordat het eigendom is overgegaan op de klant, mag de klant de producten niet verpanden, verkopen, vervreemden of anderszins bezwaren.

4                Indien Theo Roorda een beroep doet op zijn eigendomsvoorbehoud, geldt de overeenkomst als ontbonden en heeft Theo Roorda het recht om schadevergoeding, gederfde winst en rente te vorderen.


 

Verzekering

1                De klant verplicht zich de volgende zaken voldoende te verzekeren en verzekerd te houden tegen onder andere brand, ontploffings- en waterschade evenals diefstal:

-       geleverde zaken die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de onderliggende overeenkomst;

-       zaken van Theo Roorda die bij de klant aanwezig zijn

-       zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd.

2                De klant geeft op eerste verzoek van Theo Roorda de polis van deze verzekering ter inzage.

3                Tenzij partijen uitdrukkelijk overeen zijn gekomen, is de klant gehouden op eigen kosten een CAR-verzekering af te sluiten en kan de klant geen aanspraak maken op vergoeding van eventuele schade die anders door deze verzekering zou worden gedekt.

Bewaring

Indien de klant bestelde producten pas later afneemt dan de overeengekomen leveringsdatum, is het risico van een eventueel kwaliteitsverlies geheel voor de klant.

Eventuele extra kosten als gevolg van voortijdige danwel verlate afname van producten komen geheel voor rekening van de klant.

 

Montage/Installatie

Hoewel Theo Roorda zich inspant alle montage en/of installatiewerkzaamheden zo goed mogelijk uit te voeren, draagt hij hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid behalve in het geval van opzet of grove schuld.

 

Garantie

1                Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Theo Roorda enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.

2                De garantie met betrekking tot producten is uitsluitend van toepassing op defecten, veroorzaakt door ondeugdelijk(e) fabricage, constructie of materiaal.

3                De garantie geldt niet in het geval van normale slijtage en van schade ontstaan als gevolg van ongevallen, aangebrachte wijzigingen aan het product, nalatigheid of ondeskundig gebruik door de klant, alsmede wanneer de oorzaak van het defect niet duidelijk kan worden vastgesteld.

4                Het risico van verlies, beschadiging of diefstal van de producten die het voorwerp zijn van een overeenkomst tussen partijen, gaat over op de klant op het moment waarop deze juridisch en/of feitelijk worden geleverd, althans in de macht van de klant komen of van een derde die het product ten behoeve van de klant in ontvangst neemt.


 

Ruilen

1                Ruilen is alleen mogelijk als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

-       ruilen vindt plaats binnen 7 dagen na aankoop tegen overlegging van de originele factuur;

-       het product wordt teruggebracht in de originele verpakking c.q met de nog aangehechte originele (prijs)kaartjes.

-       Het product is nog niet gebruikt.

2                Afgeprijsde artikelen, niet houdbare artikelen zoals levensmiddelen, op maat gemaakte artikelen of speciaal voor de klant aangepaste artikelen kunnen niet worden geruild.

 

Uitvoering van de overeenkomst

1                Theo Roorda voert de overeenkomst naar beste inzicht en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit.

2                Theo Roorda heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.

3                De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord en betaling van het eventueel afgesproken voorschot door de klant.

4                Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat Theo Roorda tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.

5                Indien de klant er niet voor heeft gezorgd dat Theo Roorda tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de klant.

Informatieverstrekking door de klant

1                De klant stelt alle informatie, gegevens en bescheiden die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Theo Roorda.

2                De klant staat in voor de juistheid , volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie, gegevens en bescheiden, ook indien deze van derden afkomstig zijn, voor zover uit de aard van de overeenkomst niet anders voortvloeit.

3                Indien en voor zover de klant dit verzoekt, retourneert Theo Roorda de betreffende bescheiden.

4                Stelt de klant niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Theo Roorda redelijkerwijs verlangende informatie, gegevens of bescheiden beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor rekening van de klant.

Vrijwaring

De klant vrijwaart Theo Roorda tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door Theo Roorda geleverde producten en/of diensten.

Klachten

1                De klant dient een door Theo Roorda geleverd product of verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.

2                Beantwoordt een geleverd product of verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de klant Theo Roorda daarvan zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval 1 maand na constatering van de tekortkomingen, op de hoogte te stellen.

3                De klant geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Theo Roorda in staat is hierop adequaat te reageren.

4                De klant dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.

5                Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit er in ieder geval niet toe leiden dat Theo Roorda gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.


Ingebrekestelling

1                De klant dient ingebrekestelling schriftelijk kenbaar te maken aan Theo Roorda.

2                Het is de verantwoordelijkheid van de klant dat een ingebrekestelling Theo Roorda ook daadwerkelijk (tijdig) bereikt.

Hoofdelijke aansprakelijkheid klant

Als Theo Roorda een overeenkomst aangaat met meerder klanten, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige bedragen die zij op grond van de overeenkomst aan Theo Roorda verschuldigd zijn.

Aansprakelijkheid Theo Roorda

1                Theo Roorda is uitsluitend aansprakelijk voor enige schade die de klant lijdt indien en voor zover de schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid.

2                Indien is Theo Roorda aansprakelijk is voor enige schade, is het slechts aansprakelijk voor directe schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van een overeenkomst.

3                Theo Roorda is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade aan derden.

4                Indien Theo Roorda aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat door een gesloten (beroeps)aansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald en bij gebreke van (volledige) uitkering door een verzekeringsmaatschappij van het schadebedrag is de aansprakelijkheid beperkt tot het (gedeelte van het) factuurbedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

 

5                Alle afbeeldingen, foto’s, kleuren, tekeningen, omschrijvingen op de website of in een catalogus zijn slechts indicatief en gelden slechts bij benadering en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of (gedeeltelijk) ontbinding van de overeenkomst en/of opschorting van enige verplichting.

Vervaltermijn

Elk recht van de klant op schadevergoeding van Theo Roorda vervalt in elk 12 maanden na de gebeurtenis waaruit de aansprakelijkheid direct of indirect voortvloeit. Hiermee wordt niet uitgesloten het bepaalde in artikel 6:89 van het Burgerlijk Wetboek.

Recht op ontbinding

1                De klant heeft het recht de overeenkomst te ontbinden wanneer Theo Roorda toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen, tenzij deze tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, de ontbinding niet rechtvaardigt.

2                Is de nakoming van de verplichtingen door Theo Roorda niet blijvend of tijdelijk onmogelijk, dan kan ontbinding pas plaatsvinden nadat Theo Roorda in verzuim is.

3                Theo Roorda heeft het recht de overeenkomst met de klant te ontbinden, indien de klant zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet volledig of niet tijdig nakomt, danwel indien Theo Roorda kennis heeft genomen van omstandigheden die hem goede grond geven om te vrezen dat de klant zijn verplichtingen niet behoorlijk zal kunnen nakomen.

Overmacht

1                In aanvulling op het bepaalde in artikel 6:75 Burgerlijk Wetboek geldt dat een tekortkoming van Theo Roorda in de nakoming van enige verplichting ten aanzien van de klant niet aan Theo Roorda kan worden toegerekend in een van de wil van Theo Roorda onafhankelijke situatie, waardoor de nakoming van zijn verplichtingen ten aanzien van de klant geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zijn verplichtingen in redelijkheid niet van Theo Roorda kan worden verlangd.

2                Tot de in lid 1 genoemde overmachtsituatie worden ook , doch niet uitsluitend, gerekend: noodtoestand (zoals burgeroorlog, opstand, rellen, natuurrampen etc.) wanprestaties en overmacht van toeleveranciers, bezorgers of andere derden, onverwachte stroom-, elektriciteits-, internet-, computer- en telecomstoringen, computervirussen, stakingen, overheidsmaatregelen, onvoorziene vervoersproblemen, slechte weersomstandigheden en werkonderbrekingen.

3                Indien zich een overmachtsituatie voordoet waardoor Theo Roorda 1 of meer verplichtingen naar de klant niet kan nakomen, dan worden die verplichtingen opgeschort totdat Theo Roorda er weer aan kan voldoen.

4                Vanaf het moment dat een overmachtsituatie tenminste 30 kalenderdagen heeft geduurd, mogen beide de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk ontbinden.

5                Theo Roorda is in een overmachtsituatie geen enkele (schade)vergoeding verschuldigd, ook niet als gevolg van de overmachttoestand enig voordeel geniet.

Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Wijziging algemene voorwaarden

1                Theo Roorda is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2                Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3                Grote inhoudelijke wijzigingen zal Theo Roorda zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.

4                Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Overgang van rechten

1                Rechten van de klant uit een overeenkomst tussen partijen kunnen niet aan derden worden overgedragen zonder de voorafgaande schriftelijke instemming van Theo Roorda.

2                De bepaling geldt als een beding met goederenrechtelijke werking zoals bedoeld in artikel 3:83, tweede lid Burgerlijk Wetboek.

Gevolgen nietigheid of vernietigbaarheid

1                Wanneer een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijken, dan tast dit de overige bepalingen van deze voorwaarden niet aan.

2                Een bepaling die nietig of vernietigbaar is, wordt in dat geval vervangen door een bepaling die het dichts in de buurt komt van wat Theo Roorda bij het opstellen van de voorwaarden voor ogen had.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

1                Op ieder overeenkomst tussen partijen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2                De Nederlandse rechter in het arrondissement waar Theo Roorda is gevestigd/praktijk houdt/kantoor houdt, is exclusief bevoegd om kennis te nemen van eventuele geschillen tussen partijen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Opgesteld 27 februari 2021